മത്തായി (Matthew) 5 : 7

കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ; അവർക്കു കരുണ ലഭിക്കും.
Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.